Home
Practice Areas
Our Attorneys
Contact Info
Espanol
Hmoob
Resources
HMOOB

Wb Hais Plaub Ntug Los Tau Ntev
Koj Tseeg Siab Tau
Sawd Daws Yeej Qhuas

"Wb yog ob tus kws lij choj hais plaub ntug yog neb raug mob.
Peb muaj peeb xwb thiab kev txhawj ntse yuav coj nej rooj plaub kom yeej."Yog Koj Ra
u Mob Xws Li:

Tsheb Sib Tsoo* los ntawm tsheb me, tsheb loj los tsheb maus taus, Peb muaj xwm pab koj tau nyiaj los kho/them rau koj lub tsheb ua puam, txhob kev ua koj muaj mob, nqi khob mob thiab nyiaj pooj haujlwm. Hu tuaj rau peb, peb mam pab koj.


Kho Mob Yuam Kev* xws li kev yug menyuam raug mob los yog yug tus menyuam rau mob, daim ntawv muas tshuaj phiv, raug phais yuam kev, los sis raug tshawb nrhiav txog kab mob tsis yog. Tej no yuav ua rau koj muaj kev nyuaj siab thiab kev xav tias yus yuam zoo li cas yav tom ntej. Hu tuaj rau peb, peb mam pab koj.

Raug Aub Tom* yuav ua rau yus txais kev mob. Feem ntau peb yuav pab koj hais kom tus tswv aub ntawd them koj tej nqi kho mob thiab hais kom koj thau nyiaj los ntawd qhov koj raug aub tom.


Lwm Yam Raug Mob* Yog koj raub mob los ntawm qoob loo yuam kev, raub mob los ntawm kev ua liaj ua teb, raub mob tom chaw ua haujlwm, raug mob los ntawm kev kis las. Los sis muaj neej txheeb ze koj thau tuag ua tsis ncaj ncees. Yog nej leej twg muaj tej teeb meem li hais los no, txhob ua siab deb, hu tuaj rau peb..Peb mam pab koj.


*Peb lub chaw ua haujlwm hais plaub ntug kuj tseem
muaj kev sab laj/sib pab nrog lwm kws lij coj thiab.


Yog neb muaj lub nooj
Hu: 651-488-2430

Email: pakou@dvvlaw.com
Peb muaj neeg txhais lus Hmoob